Start
Omhoog

Filippi

 

<< Efeze Index Nieuwe Testament Kolosse >>

 

Filippi

Fil. 1,1 Van Paulus en TimoteŁs, dienstknechten van Christus Jezus, aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi met hun episcopen en diakens.
Fil. 1,2 Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!
Fil. 1,3 Ik dank God telkens als ik u gedenk,
Fil. 1,4 altijd, bij al mijn gebeden voor u allen.
Fil. 1,5 En ik verricht mijn gebed met blijdschap, omdat gij van de eerste dat tot nu toe uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie.
Fil. 1,6 Ik ben er zeker van dat Hij die het goede werk in u begonnen is het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus.
Fil. 1,7 Het spreekt ook vanzelf dat ik zo over u allen denk, want ik draag u in mijn hart, u allen die in mijn gevangenschap bij de verdediging en bekrachtiging van het evangelie deelt in de genade die mij gegeven wordt.
Fil. 1,8 God weet hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van Christus Jezus zelf.
Fil. 1,9 En dit is mijn bede: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid,
Fil. 1,10 om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn,
Fil. 1,11 verzadigd met de vrucht der gerechtigheid, die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.
Fil. 1,12 Gij moet weten, broeders, dat mijn zaak veel heeft bijgedragen tot de voortgang van het evangelie.
Fil. 1,13 In heel het pretorium en ook voor alle anderen is het duidelijk geworden, dat ik mijn boeien draag ter wille van Christus;
Fil. 1,14 en het merendeel van de broeders heeft uit mijn gevangenschap kracht geput om, in vertrouwen op de Heer en met groter moed dan eerst, onbevreesd het woord te verkondigen.
Fil. 1,15 Weliswaar doen sommigen het uit nijd en strijd, maar anderen prediken de Christus met goede bedoelingen.
Fil. 1,16 Dezen doen het uit liefde; zij weten dat ik sta voor de verdediging van het evangelie.
Fil. 1,17 Genen verkondigen de Christus met zelfzuchtige en onzuivere bedoelingen, in de waan mijn boeien daardoor te verzwaren.
Fil. 1,18 Wat dan nog? Hoe dan ook, Christus wordt verkondigd, met of zonder bijbedoeling. En daarover verheug ik mij. En ik zal mij ook blijven verheugen.
Fil. 1,19 Want ik weet dat dit zal uitlopen op mijn redding, dankzij uw gebed en de bijstand van de Geest van Jezus Christus.
Fil. 1,20 Dit is mijn vurig verlangen en mijn vaste hoop: dat ik in niets beschaamd zal staan, en dat Christus in volle openbaarheid zoals steeds ook nu zal worden verheerlijkt in mijn persoon, of ik leven moet of sterven.
Fil. 1,21 Want voor mij is leven Christus en sterven winst.
Fil. 1,22 Maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen.
Fil. 1,23 Ik word naar twee kanten getrokken: ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.
Fil. 1,24 Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.
Fil. 1,25 En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik ook dat ik zal blijven leven en gespaard zal blijven voor u allen, tot uw vooruitgang en de vreugde van uw geloof.
Fil. 1,26 Dan zult gij, wanneer ik weer bij u kom, een nieuwe reden hebben om op mij te roemen in Christus Jezus.
Fil. 1,27 Alleen, gij moet een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is. Dan zal ik, als ik u kom bezoeken, met eigen ogen zien of anders over u horen, dat gij vast staat in een en dezelfde geest, eensgezind strijdend voor het geloof in het evangelie,
Fil. 1,28 zonder dat gij u ook maar in het minst door de tegen stander laat intimideren. Voor hen is dit een aanwijzing van hun ondergang en voor u een teken van heil, en wel van Godswege.
Fil. 1,29 Want u is de genade verleend, niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor Hem te lijden.
Fil. 1,30 Uw worsteling is de mijne; gij hebt gezien hoe ik vroeger heb gestreden en gij weet hoe ik nog steeds te strijden heb.

Fil. 2,1 Als dan vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
Fil. 2,2 maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid.
Fil. 2,3 Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
Fil. 2,4 Laat niemand zijn eigen belangen behartigen maar liever die van zijn naasten.
Fil. 2,5 Die gezindheid moet onder u heersen welke ook Christus Jezus bezielde:
Fil. 2,6 Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God:
Fil. 2,7 Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen
Fil. 2,8 heeft Hij zich vernederd, Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis.
Fil. 2,9 Daarom heeft God hem hoog verhevenen Hem de naam verleend die boven alle namen is,
Fil. 2,10 opdat bij het noemen van zijn naam zich ieder een knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde,
Fil. 2,11 en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer.
Fil. 2,12 Dierbare vrienden, gij hebt altijd naar mij geluisterd; maakt dus nu, in mijn afwezigheid, met niet minder ernst werk van uw heil dan toen ik bij u was.
Fil. 2,13 God is het immers die zowel het willen als het doen bij u tot stand brengt, om zijn heilsplan te verwezenlijken.
Fil. 2,14 Doet al wat ge te doen hebt, zonder, te morren of tegen te spreken.
Fil. 2,15 Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God onder een slinks en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal.
Fil. 2,16 Houdt vast aan het woord des levens. Dan kan ik, als de dag van Christus komt, er trots op zijn dat mijn werk en mijn inspanning niet vergeefs zijn geweest.
Fil. 2,17 Maar ook al wordt mijn bloed geplengd bij de offerdienst van uw geloof, dan nog wens ik mijzelf en u allen geluk.
Fil. 2,18 En gij moet evengoed blij zijn en delen in mijn vreugde.
Fil. 2,19 In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik TimoteŁs spoedig naar u toe te sturen; het zal mij goed doen nieuws van u te horen.
Fil. 2,20 Ik ken niemand die u zo welgezind is en zo trouw uw belangen zal behartigen als hij.
Fil. 2,21 Allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Christus Jezus.
Fil. 2,22 Maar hij is, zoals gij weet, van beproefde trouw, want samen met mij heeft hij, als een kind aan de zijde van zijn vader, de zaak van het evangelie gediend.
Fil. 2,23 Ik hoop hem dus te zenden, zodra ik kan overzien hoe mijn zaken ervoor staan.
Fil. 2,24 Maar ik vertrouw in de Heer, dat ik spoedig zelf zal komen.
Fil. 2,25 Ik vind het wel nodig onze broeder Epafroditus, mijn medewerker en strijdmakker, uw afgezant en uw helper in mijn nood, naar u te zenden.
Fil. 2,26 Hij heeft heimwee naar u allen, en hij lijdt eronder dat gij van zijn ziekte gehoord hebt.
Fil. 2,27 Hij is inderdaad doodziek geweest. Maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem maar ook over mij, opdat ik niet het ene verdriet na het andere zou hebben.
Fil. 2,28 Daarom haast ik mij hem terug te zenden; gij zult hem met vreugde weerzien en ik heb een zorg minder.
Fil. 2,29 Heet hem dus van harte in uw midden welkom. Mannen zoals hij moet gij in ere houden.
Fil. 2,30 Om het werk van Christus is hij de dood nabij geweest. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij te helpen, waar gij in gebreke moest blijven.

Fil. 3,1 Ten slotte, broeders, verheugt u in de Heer... U nogmaals hetzelfde te schrijven is voor mij een kleine moeite en u geeft het zekerheid.
Fil. 3,2 Wacht u voor de honden, de saboteurs, de versnedenen!
Fil. 3,3 Want wij die God aanbidden in de Geest, wij zijn de ware besnedenen. Wij zoeken onze roem in Christus Jezus, niet in onszelf.
Fil. 3,4 Ik zou me overigens met recht en reden op menselijke voorrechten kunnen beroepen. Als anderen menen daarop te kunnen vertrouwen, dan ik zeker:
Fil. 3,5 ik ben besneden op de achtste dag, van IsraŽls geslacht, van de stam Benjamin, een geboren en getogen HebreeŽr; op het stuk van de tora een farizeeŽr,
Fil. 3,6 wat ijver aangaat een vervolger van de kerk, in wettische heiligheid volmaakt.
Fil. 3,7 Maar wat winst voor mij was ben ik om Christus gaan beschouwen als verlies.
Fil. 3,8 Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Hem heb ik. alles prijsgegeven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat Hem te winnen
Fil. 3,9 en een te zijn met Hem, niet met mijn eigen gerechtigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid die verkregen wordt door het geloof in Christus de gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof.
Fil. 3,10 Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden en de gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn sterven
Fil. 3,11 om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden.
Fil. 3,12 Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet vol maakt! Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus.
Fil. 3,13 Nee, broeders, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit: vergetend wat achter me ligt, mij uitstrekkend naar wat voor me ligt,
Fil. 3,14 storm ik af op het doel: de prijs van Gods hemelse roeping.
Fil. 3,15 Laten wij, `volmaakten', er zo over denken; en als gij op een of ander punt anders denkt, zal God u ook daarin zijn licht geven.
Fil. 3,16 Laten wij in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan.
Fil. 3,17 Broeders, volgt mij na en houdt hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb.
Fil. 3,18 Want velen leiden een leven... ik heb u vaak op hen gewezen, maar nu kan ik er niet dan met tranen over spreken; de vijanden van Christus' kruis.
Fil. 3,19 Zij zijn op weg naar de ondergang, hun buik is hun god, in hun schande stellen zij hun eer, zij hebben hun zinnen gezet op het aardse.
Fil. 3,20 Maar ons vaderland is in de hemel, en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus.
Fil. 3,21 Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen.

Fil. 4,1 Daarom, mijn beminde broeders, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden.
Fil. 4,2 Evodia en Syntyche verzoek ik beiden: weest eensgezind in de Heer.
Fil. 4,3 Ook u, mijn trouwe kameraad, vraag ik: wees haar behulpzaam. Want zij hebben mij bijgestaan in de strijd voor het evangelie, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, wier namen staan in het boek des levens.
Fil. 4,4 Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!
Fil. 4,5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.
Fil. 4,6 Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.
Fil. 4,7 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Fil. 4,8 Tenslotte, broeders, houdt uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient.
Fil. 4,9 En brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat gij van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn.
Fil. 4,10 Ik heb er mij in de Heer bijzonder over verheugd dat uw genegenheid voor mij eindelijk de kans heeft gekregen zich te uiten; het ontbrak u niet aan de goede wil maar aan de gunstige gelegenheid.
Fil. 4,11 Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom, want ik heb geleerd in alle omstandigheden mijzelf genoeg te zijn.
Fil. 4,12 Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. Ik ben volledig ingewijd. Ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek.
Fil. 4,13 Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.
Fil. 4,14 Toch hebt gij er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden:
Fil. 4,15 Gij weet het zelf ook wel, FilippiŽrs: bij mijn vertrek uit MacedoniŽ in het begin van mijn evangelieprediking heeft geen enkele gemeente met mij een lopende rekening geopend behalve de uwe.
Fil. 4,16 Reeds in Tessalonica hebt gij mij tot tweemaal toe gestuurd wat ik nodig had.
Fil. 4,17 Niet dat het mij om uw giften te doen is; wat is zoek is uw eigen voordeel, het steeds aangroeiend tegoed op uw rekening!
Fil. 4,18 Al wat mij toekwam heb ik al ontvangen, en meer dan dat. Ik heb volop, dank zij Epafroditus, die mij uw gaven heeft overgebracht. Die zijn voor God een welriekende geur, een aangename en welgevallige offerande.
Fil. 4,19 En mijn God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien door u de heerlijkheid in Christus Jezus.
Fil. 4,20 Aan onze God en Vader zij de eer in de eeuwen der eeuwen! Amen.
Fil. 4,21 Groet iedere heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn,
Fil. 4,22 en alle christenen hier groeten u, vooral die van het huis van de keizer.
Fil. 4,23 De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest.

<< Efeze Index Nieuwe Testament Kolosse >>